Please, place your quick order here!
Artikelnummer Antal Article Name Pris Totalt  
Ta bort

Ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet inom 14 dagar utan att ange skäl.

Ångerrätten består 14 dagar från den dag då du eller en av dig befullmäktigad, som ej är transportören, har övertagit eller innehar den sista varan/de sista varorna.

För att kunna utnyttja ångerrättem måste du med en entydig förklaring underrätta

A.W.Niemeyer GmbH, Holstenkamp 58, 22525 Hamburg
Telefon: 040 / 89 96 97-505 
Fax: 040 / 89 01 460
eller via e-mail till [email protected]

om ditt beslut att häva detta avtal (t.ex. via brev, fax eller e-mail). Du kan använda det bifogade formuläret vilket dock inte är obligatoriskt.  Formuläret kan skrivas ut nedan.

För upprätthållande av hävningsrätten räcker det om du meddelar din avsikt innan fristen för hävande utgått.

Avtalshävandets följder

Om du häver detta avtal skall kommer vi att återbetala alla av dig erhållna betalningar inkl. leveranskostnader (med undantag av extrakostnader med ledning av att du valt en dyrare leverans än den av oss offererade billigaste standardleveransen) ofördröjligen och inom 14 dagar räknat från dagen för vårt erhållande av din hävning av avtalet.  För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som använt vid den ursprungliga transaktionen såvida annat inte uttryckligen överenskommits med dig. I inget fall debiteras du kostnader för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning, tills vi åter erhållit varorna eller tills du styrkt att du skickat iväg varorna till oss, beroende på vad som först inträffar.  Du skall ofördröjligen till ovan angivna adress återsända eller överlämna varorna och i varje fall senast inom 14 dagar från den dag då underrättat oss om ditt hävande av avtalet.  Fristen är innehållen om du återsänder varorna innan fristen om 14 dagar utgått. Vi står för kostnaderna för återsändandet av varorna. Du måste endast stå för en värdeförlust om denna kan härledas till ditt inte absolut nödvändiga handhavande vid prövningen  av varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

 

 

ÅNGERRÄTTSFORMULÄR


Om du vill säga upp avtalet, kan du (ej tvingande)
använda detta formulär som mall.

Skicka det ifyllda formuläret till:

A.W.Niemeyer GmbH
Holstenkamp 58
22525 Hamburg

 

Härmed jag / vi (*) säga upp det av mig / oss (*) slutna avtalet
gällande köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänster (*)
Beställt den (*) / mottagna den (*)
Kundens namn
Kundens adress

Kundens underskrift [endast vid brevskrift]
Datum

(*) Ta bort vid behov.